ALTA DE USUARIOS

¿Como darse de alta na Rede CeMIT?

Si desexas formar parte da Rede CeMIT podes facerlo:

 1. Dende a páxina web da Rede CeMIT: 
  1.  Alta novo/a usuario/a  

    
 2. Acudindo a aula CeMIT máis cercana a túa localidade
  1. Consulta os horarios de apertura da túa aula

 _______________________________________________________________________________________

Adaptación da política de seguridade ao Regulamento Europeo de Protección de Datos 

 

A Rede CeMIT adaptou a súa Política de Seguridade ao novo Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD) que entrou en vigor o 25 de maio. Entre as principais novidades que implica esta normativa está a incorporación da figura do Delegado de Protección de Datos, un valedor do cidadán nesta materia. Ademais, a Administración autonómica vén de poñer en marcha o Centro de Resposta Rápida ante incidentes de Seguridade para minimizar o impacto dos ciberataques.
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) publicou no Diario Oficial de Galicia as modificacións da  Política de Seguridade da Xunta, na que se recolle a figura do Delegado de Protección de Datos, que actuará como garante do cumprimento da normativa da protección de datos, informando, asesorando e supervisando o cumprimento do RXPD.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
 • Responsable do tratamento:  Xunta de Galicia - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
 • Finalidades do tratamento: Tramitar as solicitudes de alta como usuario da Red CeMIT, proporcionarlle o acceso aos recursos e xestionar os cursos e actividades organizados pola mesma, incluíndo tarefas  como a adaptación do posto, titorización, emisión de certificados acreditativos de aproveitamento e valoración das actividades polos alumnos e alumnas.
 • Lexitimación para o tratamento:Cumprimento dunha misión de interese público.
 • Destinatarios dos datos: Terceiros colaboradores para a tramitación e emisión de certificados de asistencia, aproveitamento e acreditación das accións formativas.
 • Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
 • Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional:https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario

Etiquetas

#Cine Animación 3D #Taller de realidade virtual 123Artes Digitales 3D Abril ActividadeExterna Agora_Fegaus App agragandeiro App Móbiles Aptitude Informática archivos aula CeMIT Celanova Aula Idiomas Inglés avó Base de datos Base Blog Blogs BPM BT_CeMIT BTCeMITCelanova Calc cámara dixital Campus Tecnolóxico cativos Cativos e informática Celanova Certificación Galega Competencias Dixitais en Ofimática Charla Escola Galega de Consumo Charlas Senior Chave365 Codix Conect@dos Cooperativismo correo electrónico CPEIG Creación de cómics online Creación e edición dixital Cruz Roja Cursos CV Deseño gráfico Día Internet Segura Diplomas dispositivos móbiles E_saúde E-Saúde É-Saúde É-Saúde do Sergas Educar en Tecnoloxía EGC EMA Emprego enréd@te enredamos Entroido TIC Escola Galega de Consumo Examenes EMA Exames Exames CODIX Exames Ema Fake News Feira Tecnolóxica 4.0 Ferramentas TIC Follas de Cálculo Follas de Cálculo Calc formación GIMP google analytics Google Apps Google e facebook GoogleFotos IccKids imaxes impresión 3D Impresión e 3D informaTIC@ informática Iniciación a Informática Iniciación a informática cativos Iniciación Informática Inkscape Intégr@te Internet LecerConsumo LibreOffice Calc libros electrónicos maiores Mancomunidade Celanova maquetación html e css Marketing Marzo Mecanografía cativos Móbil Móbiles / móviles Módulo Transversal Monta e pilota un Dron Multiaventuras tecnolóxicas nenos e nenas Ofimática ofimática LibreOffice Opencart Papá Noel por Videoconferencia PáxinasWeb Personaxe Videoxogo ou Película Pintura e Plastilina Condutiva Prácticas codix Preparación codix Procesadores de texto Writer produción audiovisual Programación Programación cativos Proxecto SIMPÁTICO Publicistas Qcad Quérote+ Rapaciñ@s Rede Redes Sociais Redes Sociais e Menores Retoque fotografías Rexistro entidades deportivas Robótica Scratch Seguridade datos Móbil seguridade e privacidade Semana Santa coas TICs Sketchup Smartphone Smartphones Software Libre solucións TICs Tabletas Talleres cativos TechKids teleformación Tendas en liña TIC TICS tramitación electrónica en aproveitamentos madeireiros e leñosos Videoconferencia Videoconferencias Videoxogos Wifi Wordpress Xestión de Arquivos Xogamos xogando aprendo TIC Xogolandi@TIC Xornada orientación Laboral Xuño youtubers